Reversi
Album
Pressibus page 1
(BD, freeware, Internet)
Ataxx, Hexxagon
In english
En français
Java 1 2 3
Windows
Script Linux
Only Dos games
Jeux Dos seuls

 1. Bmoth 2. Compile Othello 3. DDC Othelllo 4. Excalibur 5. Fight Othello 6. Flip-it 7. Genius Othello 8. Hexthello 9. Huntzinger Othello 10. Hyperothello 11. Isaac Oothello 12. Lothello 13. Minimax Othello 14. Mc Pherson Othello 15. Morphello 16. O 17. Ot 18. Othel du Nord 19. Othi 20. Otho 21. Parsons Othello 22. Pichet Othello 23. Professor Othello 24. Purée for Dos 25. ReverseM 26. Ryverse 27. Spock 28. Sauron Othello 29. Snow Othello 30. Swello 31. Thor 32. Thoth 33. Y.A.O.
Pressibus page 1